Staj

FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağıl Ömerbaş (Koordinatör)
Ar. Gör. İclal Can Gürbüz (Üye)
Ar. Gör. Cihan Ekiz (Üye)


Fakülte Staj Takvimi


Staj Yeri Kabul Formu (EK-1)

İşyeri Staj Değerlendirme Formu (EK-2)

Staj Raporu Formatı (EK-3)

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Staj Dilekçesi


 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nün lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek, staj esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinin seçmeli dersler listesinde bulunan FİLM300 (- 6 3/ 5 AKTS) kapsamında, işyerlerinde yapacakları stajın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulamayı düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte adı geçen;

Staj: Öğrencilerin eğitimleri kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini sağlayan faaliyetleri,

Staj Komisyonu: Öğretim elemanlarından oluşan staj komisyonunu, 

Stajer Öğrenci: Staj yönergesi esaslarına göre staj yapacak öğrenciyi, 

Staj Raporu: Staj çalışmaları sırasında düzenlenecek belgeleri,

Firma: Staj çalışmasının yapılacağı kamu veya özel kurum, kuruluşunu ifade eder.

İKİNCİ B Ö L Ü M

Genel Hükümler

Staj İşlerinin Yürütülmesi

Madde 4- Staj işleri Film Tasarımı ve Yönetimi “Staj Komisyonu” tarafından yönerge esaslarına uygun olarak yürütülür.

Staj Komisyonu ve Görev Süresi

Madde  5-  Staj  komisyonu  bölüm  akademik  kurulu  tarafından  öğretim  elemanları  arasından görevlendirilen bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi dört yıldır.

Staj Komisyonunun Görevleri

Madde 6-  a. Staj işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli gördüğü önerileri Bölüm Kurulu’na getirmek.

b. Bölümün stajla ilgili kararlarına uygun olarak staj programlarını yapmak ve yürütmek.

c. Çeşitli kuruluşlardan Bölümün eğitim ve öğretim programına uygun staj yerlerinin bulunmasına yardımcı olmak.

d. Öğrencilerin buldukları staj yerlerini inceleyerek uygun olup olmadığına karar vermek.

e. Öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek, kontrol etmek, değerlendirmek.

Staj Alanları

Madde 7- Staj komisyonunun onayını almak kaydıyla, stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında aşağıda önerilen alanlarda yapılması söz konusudur:

Reklam Ajansları, Yapım Stüdyoları, Kamu ve özel kuruluşların alanla ilgili departmanları, çeşitli kuruluşların düzenledikleri görsel/işitsel alanlardaki mesleki etkinlikler. Bu alanlar dışında kalan işyeri ve kurumsal staj yerleri önerileri, staj komisyonunun değerlendirmesine tabidir.

Staj Biçimi

Madde 8- Stajlar, seçmeli FİLM300 kodlu ders bünyesinde gerçekleştirilir.

Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

Madde 9- Staj yapılacak yerin staj komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilmesi gereklidir. Bu amaçla öğrenci staj yapmak istediği yerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ve staj yapılacak yerdeki yetkilinin öğrenciyi stajyer olarak kabul ettiğini belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu (Ek-1) Staj Komisyonu’na teslim etmelidir. Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesini ilan edecektir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler yeni bir yer bularak Staj Komisyonu’na bildirmek zorundadırlar.

Staj Dönemi ve Süresi

Madde 10- Öğrenci, stajını 4.Yarıyıl sonundan, 7.Yarıyıl sonuna kadar tamamlamalıdır. Yaptığı stajın karşılığı olarak FİLM300 kodlu derse staj bitimini izleyen dönemde kayıt yaptırmayan bir öğrencinin stajı değerlendirmeye alınmaz.

Asgari 45 kredi uygun alan dersi alan ve genel not ortalaması 4’lük sistemde 2.20 ve üzeri olan her öğrenci, öğrenim süresi boyunca, en az 20 iş günü süreli olmak üzere, 1 kez staj seçmeli dersini alabilmektedir.

Genel kural olarak, stajların kış yarıyıl tatilinde veya yaz döneminde kesintisiz olarak bir defada yapılması esastır.

İşyeri Disiplini

Madde 11- Öğrenciler staj çalışmaları süresince çalıştıkları kuruluşun her türlü mevzuat, disiplin, yönetmelik ve çalışma koşullarına aynen uymak zorundadır. Bunlara uymayanların stajları geçersiz sayılır ve gerekirse disiplin soruşturması açılır.

İş Yerinin Stajı Değerlendirmesi ve Onayı

Madde 12- Staj sonunda işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak iş yeri staj değerlendirme belgesi

(Ek-2), öğrenci aracılığıyla değil, staj yeri tarafından kapalı olarak posta yoluyla bölüme gönderilecektir. Bu belge stajın iş yeri tarafından onaylandığını gösteren yasal belge olarak kabul edilir.

Staj Dosyalarının Hazırlanma Esasları

Madde 13- Staj dosyaları, öğrencinin staj deneyimlerini ve çalışmalarını aktaran belge ve dokümanları içermelidir. Staj dosyalarının hazırlanmasında Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan Rapor Formatına (Ek-3) uyulmalıdır.

Staj Raporunun Staj Komisyonuna Teslimi

Madde 14- Stajını tamamlayan öğrenci stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren 4 hafta içinde yaptığı stajla ilgili yönergede tanımlanan şekilde staj raporunu hazırlayıp, staj komisyonuna teslim etmek zorundadır.

Staj Raporunun Değerlendirilmesi

Madde 15- Staj komisyonu, öğrencinin staj raporunu inceleyip değerlendirerek stajın geçerli olup olmadığına ilişkin kararını verir. Değerlendirmelerde stajın içeriği, öğrencinin katılım düzeyi ve rapor formatı esas alınır. Staj çalışması, Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca  “başarı notlarından” uygun olan harf notu ile değerlendirilir.

Staj Raporunun Bölüme Teslimi

Madde 16- Stajyerlerin, staj yerindeki çalışmaları hakkındaki başarı durumu ve değerlendirmeyi içeren işyeri staj değerlendirme belgesi, staj raporuna eklenerek bölüm başkanlığına sunulur.

Staj Belgelerinin Saklanması

Madde 17- Öğrencilerin staj durumu ile ilgili tüm belgeler komisyonca öğrencinin danışmanına teslim edilir ve dosyasında saklanır.

Yatay ve Dikey Geçiş Durumunda Staj Geçerliliği

Madde 18- Yatay geçişle intibakı yapılan öğrencilerin yatay geçiş öncesinde yaptıkları staj çalışmalarının geçerli sayılıp sayılmayacağı, öğrenci başvurusu, Staj Komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

Yürürlülük

Madde 19- Bu yönerge Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlülüğe girer ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.